2011

World’s first Sri Sathya Sai Baba temple at Swagatham Sai Mandir

Sri Sathya Sai Baba temple Maha kumbabishekam 07.09.2011 (Part 1)

Sri Sathya Sai Baba temple Maha kumbabishekam 07.09.2011 (Part 2)

Sri Sathya Sai Baba temple Maha kumbabishekam 07.09.2011 (Part 3)

Sri Sathya Sai Baba temple Maha kumbabishekam 07.09.2011 (Part 4)