2011

World’s first Sri Sathya Sai Baba temple at Swagatham Sai Mandir Sri Sathya Sai Baba temple Maha kumbabishekam 07.09.2011 (Part 1) Sri Sathya Sai Baba temple Maha kumbabishekam 07.09.2011 (Part 2) Sri Sathya Sai Baba temple Maha kumbabishekam 07.09.2011 (Part 3) Sri Sathya Sai Baba temple Maha kumbabishekam 07.09.2011 (Part 4)  

Published on: Sep 07, 2011